11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ที่ปรึกษางาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

ประเทศกัมพูชา

Logo COrAA

สมาคมเกษตรอินทรีย์แห่งกัมพูชา (COrAA) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ในกัมพูชา โดย COrAA เป็นการรวมกลุ่มองค์กรและบุคคลต่างๆ ในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร, การแปรรูป, การตลาด, การค้า, และการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรอินทรีย์ COrAA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบีนมีหน่วยงานหลักที่เป็นสมาชิกอยู่ 9 หน่วยงาน (ประกอบด้วย เอกชน เกษตรกร สหกรณ์ และ NGOs ด้านเกษตรอินทรีย์)
www.coraa-cambodia.org

ประเทศอินโดนีเซีย

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งอินโดนีเซีย หรือ Aliansi Organis Indonesia (AOI)เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่เป็นอิสระและไม่หวังผลกำไรของอินโดนีเซีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกร, NGO, นักวิชาการ, และบริษัทเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีสมาชิกกว่า 118 รายทั้งในนามบุคคลและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการค้าที่ยุติธรรมในอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยด้วยการยกระดับความสามารถในการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อเข้าถึงตลาดได้มากกว่าเดิม
www.aoi.ngo

ประเทศมาเลเซีย

สหพันธ์ออแกนิกแห่งมาเลเซียหรือ OAM เป็นองค์กรที่รวบรวมสมาชิกสำหรับกระตุ้นการส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ มุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าด้านการผลิต, วิจัย, ประกันคุณภาพ, และสร้างมาตรฐานในตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมและเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ของมาเลเซียในการร่วมออกนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
www.organicmalaysia.com.my

ประเทศฟิลิปปินส์

Logo OPTA Philippines

สมาคมการค้าสำหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือ OPTA เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ก่อตั้ง 11 รายเพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ซึ่งได้ปูทางในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในฟิลิปปินส์จนกระทั่งนำไปสู่การจัดงาน Organic Weekend Market ครั้งแรกเมื่อกันยายน 2537 และจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างสมบูรณ์ในปี 2538 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบอินทรีย์ และได้ต้อนรับสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ค้า,ผู้ผลิต, เกษตรกร, นักวิชาการ, และผู้สนับสนุนต่างๆ โดย OPTA ได้มีส่วนร่วมในงานจัดแสดงสินค้ามากมายในทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในท้องถิ่นและระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้น OPTA ได้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจด้านนโยบายอย่างเข้มแข็ง ซึ่งไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองอย่างไรก็ตาม OPTA ก็ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรแบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทย

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม 2548 เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต
www.thaiorganictrade.com

ประเทศเวียดนาม

สมาคมเกษตรอินทรีย์เวียดนาม (VOAA)ก่อตั้งเมื่อตุลาคม 2554 เพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิก (ทั้งด้านเทคนิค, การค้า, การอบรม เป็นต้น) ปัจจุบัน VOAA มีสมาชิกประมาณ 700 ราย (ทั้งบุคคลธรรมดา, องค์กร, นักวิทยาศาสตร์, เกษตรกร เป็นต้น) และหน่วยงานภายใต้การบริหารอีก 6 หน่วย (สำนักงาน 2 แห่ง, ศูนย์บริการ 1 แห่ง, สถาบันวิจัย 1 แห่ง, และนิตยสาร 1 ฉบับ)
www.hiephoihuuco.com