11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ผู้ร่วมจัดงาน และผู้สนับสนุน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

การสนับสนุนจากภาครัฐ และนานาชาติ

International patron: IFOAM ORGANICS INTERNATIONAL

ผู้สนับสนุนระดับนานาชาติ
BIOFACH SOUTH EAST ASIA นั้นได้รับการสนับสนุนจาก IFOAM (สมาพันธ์นานาชาติสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) ที่กำหนดเกณฑ์ในการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในงานนั้นมีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง
www.ifoam.bio

Logo Organic & Natural

การสนับสนุนจากภาครัฐ
BIOFACH SOUTH EAST ASIA ได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน เป็นผู้จัดงาน “Organic & Natural Expo” เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าจากธรรมชาติที่นำมาจัดแสดงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
www.organicnaturalexpo.com

Organizer

DIT (กรมการค้าภายใน) ของประเทศไทย
www.dit.go.th/en

เนิร์นแบร์ก แมสเซ่
www.nuernbergmesse.de/en

top